oficiální web družstva

Zemědělské družstvo Sever Loukovec, nachá-zející se v nejsevernějším cípu středočeského kraje mezi městy Mnichovo Hradiště a Turnov, sahá svoji historií do roku 1949, kdy bylo založeno jako jedno z prvních, tehdy pod názvem Jednotné zemědělské družstvo Drahotice. Postupně v letech 1951 až 1953 byla zakládána další JZD a to Chocnějovice, Sovenice, Rostkov, která byla v roce 1961 sloučena v JZD Sever Drahotice a na druhé straně Loukov, Loukovec, Koryta a Sezemice, sloučená ve stejném roce v JZD Loukovec. V roce 1974 došlo pak k dalšímu sloučení těchto JZD, a to v JZD Sever Loukovec, které v té době hospodařilo na výměře kolem 1750 ha zemědělské půdy a zaměstnávalo na 220 pracovníků.

Na úseku živočišné výroby jsme hospodařili ve všech přilehlých 8 obcích, a především v Sezemicích, Loukově a Loukovci to bylo v zastaralých chlévech bývalých soukromých statků. Z toho důvodu bylo družstvo nuceno přistoupit k investiční výstavbě, a tak došlo v roce 1979 až 1980 k postavení 2 hal velkokapacitního vazného ustájení kravína v Chocnějovicích pro 416 ks krav. Následně pak byla na Loukovci postavena stáj volného ustájení mladého dobytka pro 400 ks. V roce 1985 až 1986 byly dále postaveny v Loukově 2 haly pro výkrm brojlerů s kapacitou 44 000 ks kuřat. Ke všem stavbám pak byly postaveny potřebné sklady píce, haly na uskladnění obilí a mechanizace. Celá živočišná výroba tak byla zaměřena na výrobu mléka, býků, brojlerů a z malé části na výrobu vepřového, která byla v roce 2004 z důvodu nerentabilnosti ukončena.

Rostlinná výroba se specializovala, krom pěstování krmných plodin jako je kukuřice, vojtěška a výroba sena, především na pěstování tržních plodin a to obilovin, cukrové řepy, řepky olejné a také pěstování máku. Specializací družstva se stalo ovocnářství, kdy postupně od roku 1983 byla na výměře 55 ha provedena intenzivní výsadba sadů, a to třešní, višní, jablek a v malé výměře i hrušní.

Pro mimopracovní vyžití našich pracovníků zakoupilo naše družstvo v roce 1985 rozestavěnou rekreační chatu v krásném přírodním prostředí Horního Tanvaldu, v blízkosti lyžařského areálu pod Špičákem v Jizerských horách. Svépomocí pak byla tato rekreační chata v roce 1987 dostavěna a s kapacitou 12 osob ve 4 ložnicích 1 společenskou místností, 1 kuchyní, 1 koupelnou, l sprchovým koutem a 3 WC, slouží především našim zaměstnancům a členům družstva.

Mezníkem našeho nynějšího hospodaření byla transformace zemědělských družstev v roce 1992, kdy byla dána, především vlastníkům pozemků a lidem se vztahem k zemědělství, možnost hospodaření na soukromých farmách. I v rámci našeho družstva toho někteří zemědělci využili a na cca 200 ha zemědělské půdy začali hospodařit, a tím došlo k redukci námi obhospodařované zemědělské půdy na cca 1530 ha.

V roce 1999, však převzetím pozemků od ZD Jivina, které vyhlášeným konkurzem ukončilo svou činnost, se hospodaření družstva podle LPIS rozšířilo na nynějších 2615 ha zem. půdy. V této souvislosti ZD vykoupilo zastavené stavby u Komerční banky, areál Jivina, OMD Kozmice a stáje na Bílé Hlíně a na Mukařově.

Sídlem družstva je od roku 1961 obec Loukovec, kde v bývalém zámečku jsou kanceláře vedení družstva a dále 4 opravářské dílny, které zajišťují provozuschopnost veškeré mechanizace pro úseky RV a ŽV.

Vedení závodu Jivina je soustředěno do areálu v Jivině, kde jsou rovněž opravářské dílny, dále 2 haly na uskladnění obilí, 1 hala na výkrm drůbeže a v roce 2008 zde byla vybudována skladovací sila o kapacitě 2 tis. tun a zrekonstruována posklizňová linka, která byla v roce 2012 doplněna sušičkou zrnin.

Investiční výstavba v ŽV, která se uskutečnila v letech 2005 a 2006 se projevila především na úspoře pracovních sil, kdy na místě stávajícího vazného ustájení v Chocnějovicích, byly postaveny dvě haly volného ustájení dojnic s celkovou kapacitou 508 ks. V důsledku toho došlo k uzavření starých a již nevyhovujících stájí na Bílé Hlíně a na Mukařově a úspoře 18 pracovních sil.

V roce 2011 dokončilo a od roku 2012 provozuje družstvo svoji dosud největší investici, kterou je bioplynová stanice v Chocnějovicích. Stavba měla být původně umístěna v obci Jivina, ale z důvodu nesouhlasu několika místních obyvatel byl projekt přemístěn do obce mnohem vstřícnější k zemědělské prvovýrobě, do obce Chocnějovice. Pro relativně malou firmu byla investice ve výši 102 mil. Kč investicí závratné výše a ani příprava projektu, která trvala čtyři roky, nebyla snadná. Nakonec se výstavba podařila a provoz je plně funkční.

Celkově investovalo družstvo v posledních letech do svého rozvoje nemalé prostředky. Maximálně se snažíme využívat nabízených investičních podpor i když jejich výše v posledních letech rapidně klesá. Zde jsou příklady stavebních investičních akcí, vedle kterých ještě navíc desítky milionů korun investujeme i do nákupu strojů a technologií.
 

2006

 • rekonstrukce a výstavba stájí Chocnějovice. Investice: 35 mil. Kč

2008

 • výstavba sil a rekonstrukce posklizňové linky Jivina. Investice: 12 mil. Kč
 • rekonstrukce senážních žlabů Chocnějovice. Investice: 8 mil. Kč
 • rekonstrukce OMD Loukovec. Investice: 4 mil. Kč

2011

 • výstavba bioplynové stanice a žlabů Chocnějovice. Investice: 102 mil. Kč

2012

 • výstavba sušičky zrnin Jivina. Investice: 5 mil. Kč

2014

 • rekonstrukce hnojišť Chocnějovice a Loukovec. Investice 12 mil. Kč
 • výstavba mísírny a peletárny. Investice 8 mil. Kč

2015

 • rekonstrukce stáje VKK 3. Investice 6 mil. Kč

2016

 • zateplení budovy bývalé školy v Loukovci. Investice 4 mil. Kč

2017

 • výstavba prodejny masa v Jivině. Investice 1 mil. Kč

2018

 • rekonstrukce stáje v Bílé Hlíně. Investice 8 mil. Kč
 • výměna oken v družstevních bytovkách. Investice 1 mil. Kč